0;*/ $_t4StyleInternal = $internal; if($_t4StyleInPreview){ $_t4StyleBaseServer = 'https://t4.gla.ac.uk'; echo ''; } else { $_t4StyleBaseServer = 'http://www.gla.ac.uk'; } if($_SERVER['SERVER_NAME'] == 'udcf.gla.ac.uk') { $_t4StyleBaseServer = 'https://udcf.gla.ac.uk'; } elseif($_SERVER['SERVER_NAME'] == 'www2.gla.ac.uk') { $_t4StyleBaseServer = 'https://www2.gla.ac.uk'; } elseif(($_SERVER['SERVER_NAME'] == 'www.gla.ac.uk')&&($_SERVER['REQUEST_SCHEME'] == 'https')) { $_t4StyleBaseServer = 'https://www.gla.ac.uk'; } ?> edit in t4', $internal); ?>

Taigh na Gàidhlig - sgeama còmhnaidh a' toirt cothrom do dh'oileanaich a tha fileanta sa Ghàidhlig, fuireach còmhla air làrach an Oilthighe fad bliadhna sgoilearach.

Faodar bileag fiosrachaidh an sgeama a leughadh an seo - Taigh na Gàidhlig 2020-21

Tha Taigh na Gàidhlig na phàirt cudromach de dh'obair UofG Gàidhligis e a' toirt cothrom sònraichte do dh'oileanaich Gàidhlig a chleachdadh gu làitheil agus ann an suidheachaidhean neo-fhoirmeil. Bidh an sgeama a' cur gu mòr ri misneachd nan oileanach agus na pàtrain cleachdaidh Gàidhlig aca. 

****************************************************************

Taigh na Gàidhlig - a unique residency scheme which provides Gaelic-speaking students with the opportunity to live in a Gaelic-speaking environment for one academic year. 

More information can be found in this brochure - Taigh na Gàidhlig 2020-21

The Taigh na Gàidhlig scheme plays a pivotal role in the work of UofG Gàidhlig and aims to support students in using Gaelic on a daily basis and in everyday situations including their home life. The scheme contributes greatly to the confidence of young Gaelic-speakers to use the language regularly and helps to develop positive usage patterns which can last a lifetime.  

Ma tha ùidh agaibh pàirt a ghabhail ann an Taigh na Gàidhlig faodar sgrìobhadh gu: Fiona.Dunn@glasgow.ac.uk le ceistean sam bith. 

 

Postair TnaG 2020